Икономика – вътрешно потребление на България – Важни отрасли.

Стопанството в България, или с други думи нейната икономика е тема, която вълнува всеки един гражданин на страната. Тази наука разглежда икономическата система на дадената държава (в случая България), също както и ресурсите (капиталови, земни, работни и др.) които тя притежава. Всички те пряко участват в консумацията, производството и обмяната на стоки в дадената област, а икономиката като понятие се явява краен резултат на всичко това!България

Ако трябва да разгледаме отблизо и в детайли икономиката на България, то бихме могли да кажем доста… Изхождайки от това, че с течение на годините, стопанството в нашата страна е претърпяло значителни промени и в наши дни то е доста по-различно в сравнение с изминалите десетилетия, то би следвало да проследим икономиката на България години назад…

Днес обаче ще разгледаме стопанството на нашата страна базирайки се на икономическите данни през изминалата 2016-та година и също така ще обърнем внимание на икономическата ситуация в България към настоящия момент.

Основния „ двигател“ на стопанството в България през изминалата година е било вътрешното потребление. Инвестициите и износа са претърпели значителен спад, а правителството от своя страна е залагало повече на повишените доходи, които разбира се вървят ръка за ръка с увеличената заетост. Това като статистика е благоприятно за всички граждани на страната, но поради факта че пониженият износ все повече е оказвал влияние на цялостната икономическа картина, прогнозите за страната ни не са били особено обнадеждаващи!

Все пак, ситуацията с безработицата и по-скоро нейния спад през 2016-та година (до 8.6%) е бил положителен знак, че България ще може да увеличи значително брутния си вътрешен продукт и че вътрешната икономика на страната ще претърпи положителни трансформации. В допълнение към това, бихме искали да кажем че прогнозите относно заетостта през 2017 г., 2018 г.и 2019 г. са доста благоприятни, като се очаква това да доведе съответно до по-голям доход във всяко едно домакинство и съответно до по-голямо потребление.

Връщайки се още по-назад във времето и поглеждайки към не-толкова далечната 2015г., ще видим че тогава основният двигател на икономиката/стопанството в България е бил износа (експорта). Още тогава, обаче, прогнозите относно последното не са били толкова оптимистични и дори се е смятало, че през следващите няколко години секторът ориентиран към този вид дейност ще претърпи известни загуби – както е и станало. Интересен обаче е и факта, че наред с понижаването на износа, вносът също ще бъде осезаемо по-малък. Това важи най-вече за суровините, които отраслите свързани пряко с дейността експорт трябва да си набавят, за да продължат да упражняват своята дейност.